Zapytanie ofertowe 1/SW/NCBR/2017

Szanowni państwo,

W związku ze udziałem firmy Swarmcheck Sp. Z o.o. w Konkursie  5/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok; Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;

Swarmcheck Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących:

Opracowania systemu informatycznego, który wykorzystywać będzie procedury do filtrowania prawdziwości argumentów w otwartej bazie grafowej.

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kody CPV:

72000000-5- Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Ofertę (na zamieszczonym formularzu – Załącznik nr 1, wraz z Załącznikami numer 2 i 3) należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert,

Swarmcheck Sp. Z o.o.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe 1/SW/NCBR/2017

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu